Tři hlavní oblasti výzkumu:

 • dlouhodobý monitoring vývoje koncentrací skleníkových plynů
 • měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolů
 • studium změn koncentrací a dálkového transportu atmosférických polutantů.

Měření koncentrací skleníkových plynů

 • Dlouhodobé měření za účelem stanovení vývoje a výškové variability koncentrace, dálkového transportu a určení zdrojů skleníkových plynů.
 • Přispění k naplnění cílů evropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System):
  • pochopení současného stavu a předvídání budoucího chování globálního cyklu uhlíku a emisí skleníkových plynů
  • stanovení účinnosti záchytu uhlíku ekosystémy
  • navržení a hodnocení aktivit vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů  (dle zdrojů, geografických oblastí a sektorů lidské činnosti)
 • Poskytování dat do databází ICOS Carbon Portal a  EBAS.

Měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolů

 • Výzkum vlivů atmosférických aerosolů na procesy klimatické změny, znečištění ovzduší a studium vzniku a transformací aerosolů.
 • Od roku 2018 doplnění pozemních měření na výzkumné infrastruktuře o měření vertikálních koncentračních profilů aerosolových částic (měřicí platformy v různých výškách až po 230 m) a toků atmosférických aerosolů pomocí eddy-kovarianční metody.
 • Studie v novém kontejneru na stožár ve výšce 230 m budou přinášet výsledky o vertikálním gradientu chemických a fyzikálních parametrů aerosolů jako je absorpce světla na aerosolech, početní koncentrace aerosolu a početní velikostní distribuce aerosolu.
 • Příspěvek k výzkumu změn radiační bilance v závislosti na vlastnostech aerosolů a oblaků.
 • Poskytování dat do databází EBAS a ISKO (Informační systém kvality ovzduší).

Výzkum atmosférických polutantů

 • Monitoring vertikálního koncentračního gradientu troposférického ozonu a celkové plynné rtuti v závislosti na různých faktorech (např. různých stavech atmosféry).
 • Zkoumání dálkového transportu celkové plynné rtuti v atmosféře a jeho změn v čase.
 • Poskytování dat do databází GMOS (Global Mercury Observation System), EBAS a ISKO.