Počátek měření Observatoře Košetice se datuje již od roku 1985, kdy byla, v provizorních prostorách poblíž současné observatoře, provozována některá měření.  Po dokončení stavby budov observatoře (rok 1988) v současném areálu byla všechna měření přesunuta na jednu lokalitu.

Stanice byla postavena, kvůli doplnění sítě Českého hydrometeorologického ústavu o regionální stanici, která bude vybavena technikou splňující nároky programu pro monitorování životního prostředí GEMS (Global Environment Monitoring System). Tehdejší měřicí program stanice byl zaměřen na široké spektrum složek životního prostředí. Zahrnoval monitorování rostlinné i živočišné složky, kvality ovzduší a srážek, kvality povrchové vody a v neposlední řadě měření a pozorování meteorologických parametrů.

Observatoř Košetice je stanicí reprezentující pozaďovou úroveň znečištění ovzduší a tak je od roku 1988 zapojena do programu EMEP (Kooperativní program monitorování a hodnocení dálkového přenosu znečištění ovzduší v Evropě, přecházejícího hranice států) do kterého svými výsledky přispívají další evropské stanice podobného typu. Tento program vznikl na základě Úmluvy o dálkovém přenosu znečištění (CLRTAP), která reagovala na vědecká zjištění o projevech znečištění ovzduší, jež mělo za následek poškození životního prostředí (např. kyselé deště, úhyn ryb, chřadnutí skořápek ptačích vajíček).

 V následujících letech se Observatoř Košetice postupně zapojovala do dalších programů a projektů. V roce 1989 jsme se zapojili do programu Integrovaného monitoringu ICP IM, který byl také zřízen pod Úmluvou LRTAP a jeho cílem je sledovat dopady znečištění ovzduší na ekosystémy.  V roce 1991 jsme se stali součástí měřicí sítě programu Global atmosphere watch (GAW), který se soustředil zejména na stav ozonové vrstvy a látky, které tuto vrstvu poškozují. Do tohoto programu přispíváme svými výsledky v kategorii regionální stanice. Program GAW je provozován Světovou meteorologickou organizací (WMO) a i v této organizaci je observatoř členem. V rámci měření profesionální meteorologické stanice jsou všechna měření provozována dle předpisů a požadavků WMO. Observatoř Košetice je vedena jako stanice WMO číslo 11628.  

Účast v programu GEMS byla ukončena a měřicí aktivity Observatoře Košetice se začali více soustředit na kvalitu ovzduší, kvalitu srážek a meteorologická měření a pozorování. Roku 1992 bylo zahájeno měření v rámci automatického imisního monitoringu (AIM). Měření jednotlivých komponentů kvality ovzduší a srážek se podle nároků mezinárodních programů a z toho vycházejících závazků dále rozšiřovalo. Přechod na automatické měření meteorologických prvků s lidskou obsluhou byl dokončen v roce 2001.  Přístrojové vybavení se postupně modernizuje a vždy je využívána technika nejvyšší kvality.

Stanice byla během své historie zapojena do dalších projektů, které se soustředily na roli aerosolových částic v ovzduší a na tvorbu oblaků (projekt EUSAAR Síť evropských „superstanic“ pro výzkum atmosférických aerosolů a ACTRIS). Účast v tomto projektu vyžadovala rozšíření programu měření o další komponenty atmosféry a to konkrétně měření vlastností aerosolových částic. Touto technologií byla stanice vybavena v rámci spolupráce s Ústavem chemických procesů AV ČR. Unikátnost lokality napomohla další spolupráci a to s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a v blízkosti stanice byl vystavěn 250 m vysoký atmosférický stožár (dokončeno v roce 2013). K příležitosti dokončení stavby stožáru bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi čtyřmi institucemi, které provádí výzkum v prostorách či blízkém okolí observatoře. Výsledkem memoranda a další práce byl vznik české části projektu velkých výzkumných infrastruktur ACTRIS-CZ (pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy). 

Pro pozaďovou stanici je zejména nutné pořizovat přístroje v co nejnižší mezí detekce, abychom byli schopni měřit nízké koncentrace různých složek atmosféry. Přísný systém udržení kvality je naplňován v rámci Státní sítě imisního monitoringu dle požadavků normy ČNS EN ISO/IEC 17025:2018 a dále dle směrnic EU a požadavků mezinárodních programů a projektů.

Observatoř Košetice je moderní stanicí s vysokým stupněm vybavenosti jak po technické stránce, tak i z hlediska personálního zastoupení.