ATMO ACCESS

Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities

Cílem projektu je harmonizace národních a evropských procedur pro poskytování mezinárodních přístupů (Transnational Acces – TNA) na evropské environmentální výzkumné infrastruktury sdružené v ESFRI (ACTRIS, ICOS, INGOS, IAGOS atd.). Národní atmosférická observatoř Košetice úspěšně realizovala TNA v rámci projektu ACTRIS-2 a o její zapojení do ATMO ACCESS byl ze strany koordinátorů velký zájem, hlavně proto, že na jedné lokalitě koordinujeme dvě infrastruktury ACTRIS a ICOS.

ACTRIS-RI

Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network

Strategickým cílem ACTRIS je zajistit dlouhodobé a koordinované pozorování aerosolů, oblaků a reaktivních plynů včetně služeb ACTRIS v Evropě. Pro tyto cíle zaručit udržitelné zdroje a proveditelné řízení jak na národní tak i mezinárodní úrovni.

ACTRIS IMP

ACTRIS Implementation project, 2020-2023

Cílem projektu je koordinovat a realizovat aktivity požadované pro implementaci globálně uznávané dlouhodobé výzkumné infrastruktury směrem k operační fázi od roku 2025. ACTRIS IMP navazuje na dosažené výsledky úspěšného projektu ACTRIS PPP a výzkumně a technicky orientovaných výstupů projektů ACTRIS-2 a EUROCHAMP-2020. ACTRIS IMP posune ACTRIS RI na vyšší úroveň rozvoje a nastaví požadované koordinované struktury pro koherentní implementaci aktivit jak na národní tak Evropské úrovni.

CzeCOS

Projekt je řešen Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny.

RECETOX RI

Výzkumná infrastruktura RECETOX, Masarykova univerzita

RECETOX RI je výzkumná infrastruktura zaměřená na oblast bezpečného managementu chemických látek, kontaminace životního prostředí a s tím souvisejících environmentálních a zdravotních rizik. Výzkumné kapacity stávajících a nově budovaných centrálních jednotek RECETOX RI nabízejí jejich uživatelům souhrn expertíz potřebných pro hodnocení dopadů environmentálních expozic a poskytují přístup k environmentálním monitorovacím sítím, populačním studiím, analytickým, chemickým, biologickým a toxikologickým laboratořím a databázovým systémům

EIRENE

Environmental Exposure Assessment Research Infrastructure, RECETOX

První infrastruktura EU v oblasti lidské expozice. Posláním EIRENE RI je vytvořit výzkumnou infrastrukturu umožňující pokrok expozičního výzkumu v Evropě spojením doplňkových kapacit dostupných v členských státech, aby bylo možné řešit současné vědecké a společenské výzvy v oblasti chemické expozice a zdraví populace.

GMOS

Global Mercury Observation System, koordinovaný prostřednictvím CNR-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy

Unikátní globální pozorovací systém poskytující monitorovací údaje o hladinách rtuti ve vzduchu a mořských ekosystémech na jižní a severní polokouli s cílem podpořit Minamatskou úmluvu.

GOS4M

Projekt je řešen v rámci Group on Earth Observations (GEO), Švýcarsko

Vlajkový projekt zaměřený na podporu Minamatské úmluvy. Souvisí s hodnocením účinnosti a globálním monitorováním v rámci COP 3.

ICP-IM

International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems) – pod CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Hlavní cíl: Vícesložkový monitorovací program zkoumá látkové toky v malých zalesněných povodích v neimpaktní oblasti. V současné době se zájem ICP-IM rozšířil i na ekologické dopady přízemního ozonu, těžkých kovů a POPs.

ICOS-RI

Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure

Hlavní cíl: Poskytovat včasné a spolehlivé údaje pro výzkum, politická rozhodnutí a širokou veřejnost propojením pozorování atmosféry, ekosystémů a oceánských skleníkových plynů. ICOS RI sdružuje vysoce kvalitní evropské národní výzkumné komunity a měřící stanice a prostřednictvím koordinace a podpory tvoří celoevropskou výzkumnou infrastrukturu, která slouží jak vědcům, tak společnosti.

GAPS

Global Atmosphere Passive Sampling Network

Hlavní cíl: Poskytování porovnatelných dat persistentních organiclýck látek (POPs) v globálním měřítku. Prostřednictvím pasivního vzorkování pomáhá určit prostorové a časové trendy, testuje a identifikuje nové chemické látky v ovzduší a přispívá k hodnocení dálkového přenosu v regionálním a globálním měřítku.

GAW

Global Atmosphere Watch pod Světovou meteorologickou organizací (WMO)

Hlavní cíl: Propojovat a zastřešovat aktivity na poli výzkumu a monitoringu atmosféry s cílem rozšířit poznání vlivu lidské činnosti na globální změny v ovzduší a změny klimatu.

MONET

POPs Passive Air Monitoring Network

Hlavní cíl: Dlouhodobě sledovat prostorové a časové trendy distribuce POPs v prostředí, studovat dálkový transport těchto látek a naplnit závazky ČR vyplývající z mezinárodních úmluv.