Stavební práce v prostoru budoucí stanice byly zahájeny v červnu roku 2012. Stavba vlastního 250 m vysokého stožáru pak začala v srpnu a dokončit se jí podařilo ještě do konce roku. Výstavba byla financována Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu s názvem CzechGlobe, jehož příjemcem byl Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (ÚVGZ), který je zároveň v současné době i provozovatelem stanice.

Výstavbě předcházelo poměrně dlouhé období diskuzí o vhodné lokalitě, kde by stanice měla vzniknout. Už od začátku byla plánována jako Národní monitorovací bod množství a dálkového přenosu skleníkových plynů. Volba nakonec padla na lokalitu v těsné blízkosti Meteorologické observatoře ČHMÚ Košetice, která v té době již disponovala dlouhou časovou řadou měření znečištění ovzduší a meteorologických dat. Dne 17. června 2013 proběhlo slavnostní otevření, kdy byla výzkumná infrastruktura uvedena do provozu jako Atmosférická stanice (AS) Křešín u Pacova. Označení Křešín u Pacova bylo zvoleno především proto, že pozemek, na kterém byla stanice vybudována, patří do katastru obce Křešín.

Jak již bylo zmíněno výše, primárním účelem výstavby stanice byl kontinuální monitoring koncentrací skleníkových plynů v ovzduší a to především v takové kvalitě, aby se stanice mohla stát součástí mezinárodní monitorovací sítě ICOS (Integrated Carbon Observation System). Již v průběhu příprav projektu stožáru byly ale některé, zejména konstrukční části upraveny tak, aby nákladnou infrastrukturu bylo možné využít i pro širší škálu měření. Díky tomu mohlo být sledování koncentrací skleníkových plynů již od začátku fungování stanice rozšířeno i o monitoring množství troposférického ozonu, elementární plynné rtuti a měření zaměřená na studium fyzikálních a chemických vlastností aerosolů. Stanice se tak v průběhu let zapojila do řady dalších národních i mezinárodních projektů. Jedním z prvních byl projekt ACTRIS a jeho národní složka ACTRIS-CZ na kterém ÚVGZ spolupracuje s ČHMÚ, ÚCHP a RECETOXem. Měření optických vlastností aerosolů byla zahájena ještě před uvedením AS Křešínu Pacova do provozu. Měřící přístroje byly ze začátku umístěny v kontejneru AIM fungujícího v rámci OBS Košetice. Atmosférická stanice a Meteorologická observatoř tak v projektu ACTRIS (a nejen v rámci tohoto projektu) začaly vystupovat jako Sdružená stanice Košetice-Křešín. Umístění do kontejneru AIM na území OBS Košetice ze začátku využíval ještě další analyzátory provozované ÚVGZ .

V únoru roku 2016 došlo k přesunu všech těchto měřících přístrojů do technologického kontejneru č. 2 nově instalovaného u paty stožáru. K němu pak přibyl v létě 2017 ještě další, za jehož provoz zodpovídá Ústav chemických procesu AV ČR a je určený především pro přístroje měřící fyzikální a chemické vlastností atmosférických aerosolů.

Na podzim roku 2017 bylo rozhodnuto o těsnější spolupráci výzkumných infrastruktur a všech zúčastněných institucí a vzniká tak Národní atmosférické observatoře Košetice.

Další informace naleznete zde.