VI ACTRIS-CZ online data

Data z profesionální meteorologické stanice Košetice obsahují aktuální hodnoty meteorologických prvků z poslední zprávy SYNOP a přehled vybraných prvků za posledích 96-hodin.  V rámci Státní sítě imisního monitoringu (SSIM) ČHMÚ jsou k dispozici i aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší  (neverifikovaná data).

Přehled o současném stavu velikostní distribuce poskytují data měřená spektrometrem SMPS (Scanning mobility particle sizer).

Data z atmosférického stožáru (koncentrace skleníkových plynů a meteorologické parametry) jsou dostupná prostřednictvím tématického atmosférického centra ICOS.

Stanice Košetice

Aktuální meteorologická data.

Stanice Košetice

Aktuální data o kvalitě ovzduší.

Stanice Košetice

Historická data o kvalitě ovzduší za rok 2023.

Částice

Data o velikostní distribuci částic.

Vertikální profil

Meteorologická data ve vertikálním profilu.

Skleníkové plyny

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.