Centrum RECETOX je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás.

Dlouhodobým cílem centra RECETOX je realizovat špičkový výzkum a jeho výsledky využívat k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Výzkum se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, životním prostředím a biologickými systémy, včetně sledování jejich důsledků na lokální, regionální a globální úrovni. Jsou vyvíjeny nové přístupy, vhodné ke studiu distribuce, transportu, bioakumulace a účinků kontaminantů, zahrnující hodnocení environmentálních a zdravotních rizik, environmentální modelování, biostatistiku a environmentální informatiku. Široký odborný záběr pracovníků Centra umožňuje zkoumat mezioborové vztahy mezi kontaminací ekosystémů a zdravím populace, biologickou rozmanitostí nebo klimatickými změnami, hodnotit lokální a regionální dopady a vyvíjet nové remediační a sanační technologie. Cílem je získávat nová data a poznatky a zpřístupnit je pro kvalifikované rozhodování na všech úrovních. Klíčovou roli hraje v tomto procesu vzdělávání, a to nejen vzdělávání univerzitních studentů, ale i odborníků z praxe a široké veřejnosti. RECETOX poskytuje vzdělání ve studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky. Lze je studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Výzkumná činnost centra je podporována nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, která je částečně centralizovaná do samostatných jednotek, tzv. core facilit. Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v rámci kterého poskytuje své kapacity interním i externím uživatelům. Laboratoř stopové analýzy nabízí nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí a lidských matric. Realizuje celou řadu dlouhodobých národních i mezinárodních monitorovacích programů, laboratorní i terénní studie, stejně jako poskytuje analytickou podporu spolupracujícím institucím v rámci společných projektů a smluvního výzkumu. Pracuje v souladu s přísnými QA/QC protokoly, používá validované metody a pravidelně se účastní testů způsobilosti. Globální systém pro hodnocení životního prostředí GENASIS (Global ENvironmental ASsessment and Information System) je centrální jednotka výzkumné infrastruktury Centra poskytující informace o koncentracích látek v životním prostředí a lidských tkáních vědecké komunitě, tvůrcům politických a právních opatření i široké veřejnosti. Data získaná z dlouhodobých monitorovacích programů Centra jsou spojena s daty z jiných zdrojů s cílem podpořit rozhodování na národní a mezinárodní úrovni a realizaci mnohostranných dohod o životním prostředí (www.genasis.cz, www.pops-gmp.org).

Centrum RECETOX se podílí na budování infrastruktury, rozvoji výzkumných aktivit a expertíz na NOAK již od založení stanice v roce 1988. Garantuje integrovaný monitoring perzistentních organických polutantů (POPs) pro potřeby Úmluvy o dálkovém přeshraničním transportu atmosférického znečistění (CLRTAP) a Stockholmské úmluvy (SC) včetně managementu, hodnocení a prezentace dostupných dat. Projekt je podporován akreditovanou Laboratoří stopové analýzy výzkumné infrastruktury RECETOX nabízející nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí.

Ke klíčovým aktivitám patří:

  • Dlouhodobý monitoring POPs ve volném ovzduší a atmosférické depozici na observatoří Košetice jako středoevropské pozaďové stanici sítě EMEP, který je realizován pro účely CLRTAP od roku 1988 a jehož výsledky jsou poskytovány do společné databáze EMEP.
  • Pasivní vzorkování POPs ve volném ovzduší realizováno od roku 2003 na observatoři Košetice jako interkalibrační stanici mezinárodních sítí pasivního monitoringu MONET a GAPS zřízených na podporu Globálního monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy o POPs (www.genasis.muni.cz, www.pops-gmp.org).
  • Integrovaný monitoring POPs  ve volném ovzduší, atmosférické depozici, povrchové vodě, sedimentu, půdě, mechu a lišejníku realizovaný od roku 1988 za účelem detailního studia osudu těchto látek v prostředí a získávání dat pro vývoj a validaci modelů.
  • Detailní studie distribuce POPs mezi velikostně stratifikované frakce atmosférických aerosolů a plynnou fázi atmosféry a dopady této distribuce na dobu života a dálkový transport POPs a s tím spojená zdravotní rizika.
  • Studie zaměřené na účinnost vynývání POPs z atmosféry procesy suché a mokré depozice a využití těchto nových poznatků při vývoji nových modelů.
  • Výzkumné aktivity zahrnují monitoring perzistentních organických polutantů (POPs včetně nově přidaných do Stockholmské úmluvy), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), substituovaných PAHs, a polárních sloučenin ve vzorcích abiotických (ovzduší, atmosférická depozice, voda, půda, sedimenty) i biotických (jehlice, mechy) složkách životního prostředí.

Cílem Centra RECETOX je i nadále rozšiřovat spektrum sledovaných látek na NAOK, zvyšovat dostupnost a využití dat pro sledování prostorových a časových trendů, environmentálních a humánních rizik.