Ústav výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ ), je veřejnou výzkumnou institucí sídlící v Brně. Je evropským centrem excelence zkoumajícím pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

ÚVGZ je nástupnickou institucí Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a navazuje tak na 25 letou tradici základního výzkumu problematiky globální změny a uhlíkového cyklu. Převážná část moderní vědecko-výzkumné infrastruktury (atmosférická stanice, síť ekosystémových stanic, letecká laboratoř dálkového průzkumu Země, systémy dlouhodobých impaktových experimentů, centrální fyziologická, metabolomická a izotopická laboratoř) byla vybudována z prostředků EU v rámci projektu CzechGlobe.

Předmětem multidisciplinárního výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnost.

ÚVGZ na infrastruktuře ACTRS-CZ participuje prostřednictvím Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek, které je jedním z několika vědeckých týmů tohoto institutu. Toto oddělení je zodpovědné za zajištění a využívání měření prováděných na atmosférickém stožáru (též  Atmosférická stanice Křešín u Pacova). Vědeckou strategií oddělení je výzkum souvislostí mezi změnami klimatu a kvalitou ovzduší, založený na studiu fyzikálně-chemických vlastnosti a koncentrací částic a plynů v ovzduší hrajících zásadní roli v obou dvou jevech.

Tato měření jsou podpořena paralelním sledováním meteorologických prvků. Soubor sledovaných parametrů byl definován tak, aby reflektoval vědecké potřeby oddělení v oblasti studia společných aspektů problematiky klimatické změny a čistoty ovzduší: (a) určování zdrojů látek ovlivňujících jak radiační bilanci, tak čistotu ovzduší, (b) studium osudu látek v ovzduší, které jsou významné zároveň pro problematiku klimatických změn i čistoty ovzduší a (c) možné změny osudu persistentních látek v prostředí v návaznosti na změnu klimatu a meteorologických podmínek. 

Aktivity oddělení se dále soustředí na technická řešení monitoringu vybraných chemických látek, fyzikálně-chemických vlastností aerosolů a meteorologických parametrů, na technická řešení odběru vzorků, validaci dat, zajištění a kontrolu kvality měření a adaptaci obecných standardních operačních postupů tam, kde to individuální měření na atmosférickém stožáru vyžadují.

V rámci projektu ACTRIS-CZ se ÚVGZ zaměřuje na studium optických vlastností atmosférických aerosolů a obsahu elementárního a organického uhlíku zajištěním měřením při zemi. Plánovanou výzkumnou aktivitou je rozšíření o studium vertikálních toků aerosolů (pomocí eddy kovarianční metody modifikované pro aerosoly) a měření vertikálního koncentračního gradientu aerosolů. Hlavním cílem je přidání měření aerosolových částic ve vyšších výškách ke stávajícím aerosolovým měřením umístěných na zemi. Plánovaná modernizace nyní používaných přístrojů tak umožní nové výzkumné záměry (např. zavedení vertikálního designu odběru vzorků s využitím 250 m vysokého stožáru). To umožní vypracovat studie dálkového transportu aerosolů beroucích v úvahu i dynamiku mezní vrstvy atmosféry.