Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. je jedním ze šesti chemických ústavů Akademie věd České republiky a slouží jako centrum základního a navazujícího aplikovaného výzkumu v chemickém inženýrství, organické syntéze a katalýze a technologiích na ochranu životního prostředí.

Tento multidisciplinární charakter představuje velkou výhodu pro řešení rozsáhlých a komplexních projektů i pro spolupráci s externími subjekty včetně průmyslových podniků a státní správy.

Ústav byl zřízen s účinností k 1. 1. 1960 z oddělení organické technologie Chemického ústavu ČSAV a z Laboratoře chemického inženýrství ČSAV. Jeho původní název byl Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV; současný název byl přijat k 1. 7. 1993. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Oddělení chemie a fyziky aerosolů, se zabývá zejména chováním atmosférických aerosolů, aerosolů ve vnitřním prostředí, přípravou kompozitních nanočástic aerosolovým procesem, kinetikou nukleace a růstu atmosférických systémů, či také emisními odběry aerosolových částic za zvýšených teplot a tlaků.

V rámci evropských projektů EUSAAR/ACTRIS dochází ke standardizaci měření atmosférických aerosolů na kvalitativně nové úrovni. Získaná data umožňují zahrnutí vlivu aerosolů do předpovědních meteorologických modelů pro zpřesnění jejich předpovědí a zároveň jako základna pro modelování vlivu aerosolů na klima.

Dlouhodobý aerosolový program na Národní atmosférické observatoři Košetice byl zahájen on-line měřeními početních rozdělení velikosti aerosolu během evropského projektu EUSAAR. Zároveň byly nainstalovány odběry aerosolu na filtry pro určování chemického složení aerosolu v rámci evropských projektů EUSAAR, EUCAARI, ACTRIS, and ACTRIS-2, a také v rámci několika českých výzkumných projektů.

Rozšíření nových aerosolových technik na stanici Košetice zahrnuje vývoj prototypu spektrometru HTDMA pro studium hygroskopických aerosolů, který byl na stanici umístěn po dobu tří projektů. Poslední aktivity na Národní atmosférické observatoři Košetice jsou dále podporovány analytickým vybavením, umístěným v laboratoři v Praze: analyzátory organického a elementárního uhlíku, pokročilým zařízením pro analýzy ve vodě rozpustných látek, a aerosolovým hmotnostním spektrometrem pro on-line studie složení aerosolu zahrnující on-line určení velikostně rozlišeného chemického složení.

V laboratoři je také dostupná široká škála dalšího zařízení k odběru aerosolů.