Cíle

Partneři

Programy a projekty

Výzkumná infrastruktura (VVI) ACTRIS-CZ se zaměřuje na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě. Tvoří ji Národní atmosférická observatoř Košetice společně s přístrojovým vybavením a příslušenstvím dalších výzkumných institucí realizujících zde své výzkumné a monitorovací aktivity.

Jedinečnost

 • Unikátní, dlouhodobá a vysoce časově rozlišená data chemický  a fyzikálních vlastností aerosolů.
 • 250 m vysoký stožár určen pouze pro vědecké účely (v rámci ČR).
 • Nejkontinentálněji lokalizovaná stanice v síti ACTRIS.
 • Jediná stanice na světě, kde se prolínají dvě největší sítě pasivního měření MONET a GAPS.
 • Propojení aktivit  ACTRIS a ICOS na jedné infrastruktuře.

Měření a výzkum

 • Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší
 • Atmosférické aerosoly
 • Emergentní organické polutanty
 • Skleníkové plyny
 • Globální změna klimatu
 • Meteorologická měření

VVI ACTRIS-CZ poskytuje odborné výstupy na poli atmosférických věd, zejména pak směrem k monitoringu a výzkumu atmosférických aerosolů, reaktivních plynů a meteorologických parametrů.

Soubor měření VVI zahrnuje následující aktivity

 • Dlouhodobé sledování kvality ovzduší v rámci sítě ČHMÚ
 • Měření těkavých organických látek, oxidů dusíku a elementárního a organického uhlíku
 • Monitoring nově sledovaných organických látek, které jsou analyzovány ve volném ovzduší, atmosférické depozici, povrchové vodě, sedimentu, půdě, mechu a lišejníku
 • Automatická měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolových částic v ovzduší (například rozdělení velikosti částic, a jejich početní koncentrace, sledování schopnosti částic vázat atmosférickou vodu a jejich tepelné stability, optických vlastností aerosolů)
 • Kontinuální měření koncentrací skleníkových plynů a vybraných znečišťujících látek
 • Měření meteorologických parametrů jak při zemi tak ve vertikálním profilu