CÍLE VI ACTRIS-CZ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Provádět výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni, zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry.
 • Modernizovat a rozšířit infrastrukturu Národní atmosférické observatoře Košetice na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI.
 • Zvýšit vědecký potenciál – např. školení doktorandů a postdoků z oboru environmentálních věd
 • Dbát na využívání standardizovaných procedur měření vyvinutých v rámci evropské VI ACTRIS ESFRI včetně pravidelných kalibrací v Evropském kalibračním centru ECAC
 • Nabídnout/Poskytnout přístup k VI ACTRIS-CZ vybavené vyspělou přístrojovou technikou prostřednictvím „Otevřeného i Mezinárodního přístupu“ pro širokou odbornou veřejnost

5letá perspektiva

 • Doplnit stávající mezery ve znalostech o původu atmosférických aerosolů a poskytnout základ pro řízení kvality ovzduší.
 • Podílet se na vytváření strategie spolupráce v rámci ACTRIS RI
 • Zavést nová měření ve vertikálním profilu:
 • Měření vertikálních toků částic modifikovanou metodou Eddy kovariance s využitím nového kondenzačního čítače částic (CPC) s vysokým časovým rozlišením společně s daty z 3D anemometru
 • Měření vertikálního gradientu koncentrací částic novými CPC na úrovni země a v klimatizovaném kontejneru ve výšce 230 m s možností instalace různých aerosolových čítačů během měřících kampaní
 • Rozšířit vertikální měření profilů aerosolu o technologii  systémů LIDAR a MAX-DOAS,  pro kompletní studium aerosolů napříč troposférou
 • Zpřesnit měření NOx prostřednictvím nového fotolytického převodníku,  vzhledem k nízkým koncentracím na pozaďové úrovni
 • Obohatit spektrum sledovaných látek o nové typy emergentních polutantů z hlediska širšího posouzení kontaminace atmosféry. Vylepšení se týká vzorkovací i analytické techniky
 • Zdokonalit hodnocení dlouhodobých trendů

10letá perspektiva

 • Realizovat cíle dlouhodobého měřícího programu v průběhu operační fáze ACTRIS RI po roce 2025
 • Zajistit tok dat z dlouhodobého monitorování vlastností aerosolů v kvalitě odpovídající  současným potřebám společnosti, např. analýza chemického složení aerosolových částic s vysokým časovým rozlišením bude zabezpečena použitím ToF-ACSM
 • Podporovat výzkum vedoucí k řešení aktuálních nejistot ve studiu:
  • Původu atmosférického aerosolu pro poskytnutí základu managmentu  kvality ovzduší
  • Vlivu atmosférických aerosolů na změnu klimatu, zejména v interakcích aerosoly-oblaka a tvorbě nových částic
 • Identifikovat budoucí požadavky Infrastruktury pro výzkum atmosféry včetně dat a výpočetních zdrojů
 • Definovat podmínky pro integraci nových pozorovacích technologií a pro přizpůsobení se novému systému řízení dat / výpočetní techniky